Medlemsbetingelser

1. Avtalegiro som betalingsmåte


Betaler er selv ansvarlig for å ha en godkjent avtalegiroavtale. Inntil en godkjent avtalegiroavtale foreligger, skal løpende trekk betales i bank med korrekt KID. Avtalegiroavtale er en betalingsform hvor treningsavgiften belastes konto den 20. i hver måned, for inneværende måned, uavhengig av startdato. Betaler forplikter seg til å ha dekning på konto ved trekktidspunktet. Ved manglende dekning på betalerens konto, vil man motta faktura på avdraget, ilagt et fakturagebyr.

 

2. Medlemsavtale og avtalegiroens varighet


Treningsavtale med månedlig betaling gjelder for innmeldingsmåneden og 12 måneder. (Med mindre annet er spesifisert) Deretter løper avtalen måned til måned inntil en skriftlig oppsigelse foreligger, se punkt 5. Fullmaktens gyldighetsperiode kan forlenges av Kraftverket dersom avtalens betalingsforpliktelser ved oppsigelse ikke er oppfylt (se punkt 5)

Betaling for resterende dager i inneværende mnd + neste mnd og innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

Medlemsavtaler er gyldige fra og med signaturdato. Kontantavtaler må fornyes av medlemmet gjennom tegning av ny avtale. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale med Kraftverket når foresatt kontrasignerer avtalen.

Unnlatelse av å møte frem gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. 

 

3. Årlig trekkbeløp for avtalegiroavtale


Beløpet som trekkes fra betalers konto i løpet av et år (beløpsgrensen) er månedsbeløp x 12, i tillegg til andre avtalte kostnader (for eksempel innmeldingsavgift og eventuelle kjøp i shop). Kraftverket kan justere beløpsgrensen ved prisstigning, endringer i medlemsstatus, eller påløpte gebyrer. 

 

4. Prisjustering


Kraftverket forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen.

Prisjustering utover dette vil bli varselet forutgående med 1 mnd for eksempel ved justering av offentlige avgifter eller andre uforutsette utgifter.

 

5. Oppsigelse av avtale/fullmakt


Det er en måneds oppsigelsestid for avtaler med månedlig betalingsordning. Fra og med skriftlig oppsigelse, er avtalen og eventuell tilhørende fullmakt gyldig ut oppsigelsesmåneden og ytterligere en måned. F.eks: ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20.des. Man får ved utført trekk samtidig rett til å benytte senteret en måned videre.

Medlemmet må selv si opp avtalen skriftlig til Kraftverket på post@kraftverket-as.no.  Bekreftelse på at oppsigelsen er godkjent vil bli tilsendt, normalt på mail. Dersom medlemmet ikke har mottatt en slik bekreftelse innen 14 dager er det medlemmets ansvar å kontakte Kraftverket for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt og godkjent. Dersom medlemmet, ved avtalens utløp, ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, kan ikke fullmakten sies opp før avtalen er oppfylt.

Dersom avtalegirofullmakten sies opp av betaler eller betalers bankforbindelse før bindingstiden løper ut, eller avtalen misligholdes, forfaller samtidig hele kontraktens gjenstående beløp til betaling. Man ber om å være oppmerksom på at oppsigelse av betalingsfullmakten er en oppsigelse av betalingsformen og ikke en oppsigelse av avtalen med Kraftverket.

 

6. Frysing av medlemskap


Frysing av medlemskap er ment å gjelde ved særskilte behov f. eks ved sykdom, graviditet, skole, siviltjeneste o.l. Frys kan innvilges medlemmer med medlemskap med 12 mnd bindingstid. Medlemmet kan ikke benytte seg av Kraftverke i den perioden medlemskapet fryses. Skriftlig søknad leveres til Kraftverket på post@kraftverket-as.no. Søknad skal inneholde årsak fra dato til dato når medlemskapet ønskes fryst. 
Ved sykdom må det foreligge dokumentasjon som sykemelding/attest fra lege/helsestasjon. Bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal også legges ved søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato. Frysperioden gis i hele kalendermnd, og det gis maksimum 6 mnd. 


 

7. Medlemsstatus


Alle som har medlemsstatus; student, bedrift, arbeidsledig og andre rabatterte avtaler, må dokumentere sin status hvert år. Medlemmet er selv ansvarlig for å umiddelbart melde til Kraftverket forhold som medfører endring av status, som for eksempel avslutning av studier eller avsluttet arbeidsforhold. Kraftverket kan endre medlemmets status dersom medlemmet ikke lenger er ansatt i en bedrift som har avtale med Kraftverk. Dette kan gjøres uten at medlemmet varsles.

Den nedre aldersgrensen for å trene på Kraftverket er ved fylte 15 år. 
En forelder skal være med medlemmen under 18 år ved henting av medlemskort. Kontrakten må også  være signert av en forelder.

 

8. Medlemmets rettigheter og plikter og ansvar


Medlemskapet gir rett til å benytte alle Kraftverket lokasjoner og tilbud. Medlemskapet er personlig, denne medlemsavtalen kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til. Medlemmet bekrefter ved signering av avtalen å være helsemessig skikket til å drive aktiv mosjon ved Kraftverket. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at den trening medlemmet utøver er i samsvar med medlemmets helsemessige og fysiske forutsettinger. Medlemmet forplikter seg til å rette seg etter anvisninger som gis av medarbeidere på Kraftverket, og de regler som til enhver tid gjelder ved sentrene. Aldersgrensen for å trene på Kraftverket er 15 år.

Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bot på kr 3.000,-

Dersom du mister medlemskortet skal Kraftverket ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres. Du må da betale for nytt kort. 

Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene. 

Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften. 

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom detter er gjort utenfor senterets fysiske lokaler. 

 

9. Kraftverket sine rettigheter og plikter


Kraftverket vil til enhver tid forsøke å holde apparater og lokaler i best mulig stand. Kraftverket kan benyttes i senterets til enhver tid gjeldende åpningstider. Kraftverket fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold på sentrene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Kraftverket fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader medlemmet pådrar seg som resultat av trening eller bruk av apparater. 

 

10. Doping/dopingtest


Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder Kraftverket seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 mnd. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontigent. 

 

11. Mislighold


Ved mislighold av vilkårene i denne avtalen kan Kraftverketsi opp avtalen med øyeblikkelig virkning, utbetalt treningsavgift forfaller til betaling umiddelbart. Kravet vil bli oversendt 3.part CrediCare for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldene regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.  Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte inkassokrav, kan Kraftverket sperre tilgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalt krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.
KORONA TILTAK

Regjeringen har besluttet å videreføre de omfattende tiltakene som ble iverksatt 12. mars med visse justeringer til og med 13. april, for å slå ned koronapandemien i Norge. Treningssentrene må fortsatt holde stengt til 13. april.

Vi håper at du og dine familiemedlemmer er friske. Er du permittert, så har du vår medfølelse. Vi må alle gjøre hva vi kan for å stanse smitten, og oppfordrer alle og enhver til å følge myndighetenes råd slik at vi både kan redde liv og så snart trene i lag igjen! Veldig bra hvis du klarer å holde i gang treningen på egenhånd, finner treningsglede  med vår treningsapp og kommer dere ut på tur.

Vår viktigste jobb er nå å sikre at du har et minst like godt tilbud å komme tilbake til når vi åpner igjen. Vi har våre løpende driftskostnader, som for eksempel husleie, leasing/lån, ulike lisenser etc, som må betales som vanlig. Myndighetene har ikke gitt noen krisepakke for tapte driftsinntekter i treningsbransjen.

Vi setter utrolig stor pris på alle medlemmer som viser forståelse og støtter oss i denne vanskelige situasjonen, selv om treningstilbudet ikke kan benyttes frem til den 13. april.  Takk til dere som allerede har ytret ønske om å være medlem "i tykt og tynt", og takk til dere som har vært medlem frem til nå, men som må prioritere helse og økonomi.

Valg for ditt medlemskap:

- Trekk som ble belastet 20. mars gjaldt forskuddsbetaling for april. Hvis du ønsker å kompensere for de 13 dagene du ikke får benyttet senteret i april, trekker vi i fra dette beløpet på trekket som forfaller 20.4 (forskudd mai). Send e-post innen 2. april til post@kraftverket-as.no hvis du ønsker dette. Hva som eventuelt vil skje etter disse 13 dagene må vi  få ta stilling til når dette blir avklart.

- Angående stengte dager i mars. I og med at Helsemyndighetene påla oss å stenge er vi i en "force majeur" situasjon som er beskrevet i medlemsavtalen; "Medlemmer aksepterer at det ikke kan kreves erstatning/refusjon av treningsavgift, og at medlemsavtalen ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften, som ligger utenfor Kraftverkets kontroll". Dette forbeholdet gjelder betalt medlemsavgift for mars, og medlemmer som iht. medlemsavtalen er i en bindingstid.

Med vennlig hilsen
Laila & Kjersti
Bli medlem »