Medlemsbetingelser

1. Avtalegiro som betalingsmåte
Betaler er selv ansvarlig for å ha en godkjent avtalegiroavtale. Inntil en godkjent avtalegiroavtale foreligger, skal løpende trekk betales i bank med korrekt KID. Avtalegiroavtale er en betalingsform hvor treningsavgiften belastes konto den 20. i hver måned, for inneværende måned, uavhengig av startdato. Betaler forplikter seg til å ha dekning på konto ved trekktidspunktet. Ved manglende dekning på betalerens konto, vil man motta faktura på avdraget, ilagt et fakturagebyr.


2. Medlemsavtale og avtalegiroens varighet
Treningsavtale med månedlig betaling gjelder for innmeldingsmåneden og 12 måneder. (Med mindre annet er spesifisert) Deretter løper avtalen måned til måned inntil en skriftlig oppsigelse foreligger, se punkt 5. Fullmaktens gyldighetsperiode kan forlenges av Kraftverket dersom avtalens betalingsforpliktelser ved oppsigelse ikke er oppfylt (se punkt 5)

Betaling for resterende dager i inneværende mnd + neste mnd og innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

Medlemsavtaler er gyldige fra og med signaturdato. Kontantavtaler må fornyes av medlemmet gjennom tegning av ny avtale. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale med Kraftverket når foresatt kontrasignerer avtalen.

Unnlatelse av å møte frem gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. 


3. Årlig trekkbeløp for avtalegiroavtale
Beløpet som trekkes fra betalers konto i løpet av et år (beløpsgrensen) er månedsbeløp x 12, i tillegg til andre avtalte kostnader (for eksempel innmeldingsavgift og eventuelle kjøp i shop). Kraftverket kan justere beløpsgrensen ved prisstigning, endringer i medlemsstatus, eller påløpte gebyrer. Eventuell prisstigning vil bli varslet av Kraftverket.


4. Prisgaranti
Medlemsavtaler har prisgaranti på 12 måneder. Deretter vil eventuell prisstigning som har vært i perioden tre i kraft. Dette forutsetter at det ikke er noe endring i status (se punkt 7) i løpet av denne perioden, eller endring i bedriftens subsidier ved bedriftsavtaler.

Kraftverket forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjustering utover dette vil bli varselet forutgående med 1 mnd. 


5. Oppsigelse av avtale/fullmakt
Det er en måneds oppsigelsestid for avtaler med månedlig betalingsordning. Fra og med skriftlig oppsigelse, er avtalen og eventuell tilhørende fullmakt gyldig ut oppsigelsesmåneden og ytterligere en måned. F.eks: ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20.des. Man får ved utført trekk samtidig rett til å benytte senteret en måned videre.

Medlemmet må selv si opp avtalen skriftlig til Kraftverket på post@kraftverket-as.no.  Bekreftelse på at oppsigelsen er godkjent vil bli tilsendt, normalt på mail. Dersom medlemmet ikke har mottatt en slik bekreftelse innen 14 dager er det medlemmets ansvar å kontakte Kraftverket for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt og godkjent. Dersom medlemmet, ved avtalens utløp, ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, kan ikke fullmakten sies opp før avtalen er oppfylt.

Dersom avtalegirofullmakten sies opp av betaler eller betalers bankforbindelse før bindingstiden løper ut, eller avtalen misligholdes, forfaller samtidig hele kontraktens gjenstående beløp til betaling. Man ber om å være oppmerksom på at oppsigelse av betalingsfullmakten er en oppsigelse av betalingsformen og ikke en oppsigelse av avtalen med Kraftverket.


6. Frysing av medlemskap
Frysing av medlemskap er ment å gjelde ved særskilte behov f. eks ved sykdom, en større ferie, ved graviditet, skole, siviltjeneste o.l. Frys kan innvilges medlemmer med medlemskap med 12 mnd bindingstid. Medlemmet kan ikke benytte seg av Kraftverke i den perioden medlemskapet fryses. Skriftlig søknad leveres til Kraftverket på post@kraftverket-as.no.
Ved sykdom må det foreligge dokumentasjon som sykemelding/attest fra lege/helsestasjon. Bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal også legges ved søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato. Frysperioden gis i hele kalendermnd, og det gis maksimum 6 mnd. (Forutenom egen avtale på feriefrys).
For frys i ferieperioden gjelder det i mnd juni, juli og august, med mulighet for max 1 mnd frys. 


7. Medlemsstatus
Alle som har medlemsstatus; student, bedrift, arbeidsledig og andre rabatterte avtaler, må dokumentere sin status hvert år. Medlemmet er selv ansvarlig for å umiddelbart melde til Kraftverket forhold som medfører endring av status, som for eksempel avslutning av studier eller avsluttet arbeidsforhold. Kraftverket kan endre medlemmets status dersom medlemmet ikke lenger er ansatt i en bedrift som har avtale med Kraftverk. Dette kan gjøres uten at medlemmet varsles.


8. Medlemmets rettigheter og plikter og ansvar
Medlemskapet gir rett til å benytte alle Kraftverket lokasjoner og tilbud. Medlemskapet er personlig, denne medlemsavtalen kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til. Medlemmet bekrefter ved signering av avtalen å være helsemessig skikket til å drive aktiv mosjon ved Kraftverket. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at den trening medlemmet utøver er i samsvar med medlemmets helsemessige og fysiske forutsettinger. Medlemmet forplikter seg til å rette seg etter anvisninger som gis av medarbeidere på Kraftverket, og de regler som til enhver tid gjelder ved sentrene. Aldersgrensen for å trene på Kraftverket er for tiden 13 år.

Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. 

Dersom du mister medlemskortet skal Kraftverket ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres. Du må da betale for nytt kort. 

Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene. 

Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften. 

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom detter er gjort utenfor senterets fysiske lokaler. 


9. Kraftverket sine rettigheter og plikter
Kraftverket vil til enhver tid forsøke å holde apparater og lokaler i best mulig stand. Kraftverket kan benyttes i senterets til enhver tid gjeldende åpningstider. Kraftverket fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold på sentrene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Kraftverket fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader medlemmet pådrar seg som resultat av trening eller bruk av apparater. 


10. Doping/dopingtest
Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder Kraftverket seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 mnd. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontigent. 


11. Mislighold
Ved mislighold av vilkårene i denne avtalen kan Kraftverketsi opp avtalen med øyeblikkelig virkning, utbetalt treningsavgift forfaller til betaling umiddelbart. Kravet vil bli oversendt 3.part CrediCare for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldene regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.  Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte inkassokrav, kan Kraftverket sperre tilgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalt krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

STYRKETRENING UTENDØRS
Sjekk bloggen, facebook eller instagram for mer informasjon

INFORMASJON OM FORTSATT STENGING

 

Kjære alle medlemmer av Kraftverket
Det er fortsatt ikke kommet noen avklaring på når vi får åpne Kraftverket igjen. Vi har derfor valgt å fryse alle abonnement også i mai. 
Vi vet at Virke trening jobber for oss og ivaretar treningssentrene ut mot myndighetene. Vi har fått en foreløpig smittevernsveileder tilsendt. Den ligger til høring hos myndighetene. Så snart vi får et klarsignal på forsiktig åpning, vil vi være godt forberedt.

Vi vil oppfordre dere til å holde dere i aktivitet på en eller annen måte. Ingenting blir bedre av å sitte stille, selv om vi vet at det kan skorte litt på motivasjonen for hjemmetrening. Husk at litt trening er bedre enn ingen trening!

Vi er klare til å ta i mot dere og håper det ikke blir så lenge til!
Hilsen oss på Kraftverket ❤

UT PÅ TUR MED PREMIER!
Vi har gleden av å invitere dere medlemmer på Kraftverket til tur-konkurranse! Konkurransen heter Kraft-tur og varer frem til 31.5.2020. Det er lagt inn 16 ulike turer i nærområdet. Hver tur gir poeng etter lengde og antall høydemeter. Det blir trekning av flotte premier. Husk å logge deg inn ved turstart på hver enkelt tur!

Hvordan bli med; last ned appen Trimpoeng fra App Store eller Google Play for å melde deg på konkurransen. Legg inn konkurransekoden øverst i listen for å melde deg på denne lukkede konkurransen. (koden er tilsendt på sms - merk at det er 2 stk null i koden og ikke bokstaven O)

På konkurransesiden får du oversikt over turmål og deltakere med poengoversikt: http://trimpoeng.no/i/krafttur-10295

Det blir trekning av fine premier etter at konkurransen er over. Ta gjerne bilder og merk med #trimpoeng  #kraft-tur #kraftverketas
Ta med familien på ekspedisjon og opplev den fantastiske nær-naturen vår sammen! 

Spørsmål? Kontakt Kjersti tlf. 977 99 369

-----------------------------------------------------------------------------------

Kjære medlemmer!

Her kommer oppdatert informasjon til medlemmer av Kraftverket.


Alle treningssenter har fått pålegg fra myndighetene om å holde stengt. Datoen for åpning av treningssentrene er ikke blitt publisert.
Det er nå kommet kompensasjonsordning fra myndighetene der vi kan søke om kontanttøtte for redusert inntekt. Vi er priviligerte som får denne muligheten.

I praksis betyr dette følgende for dere medlemmer:
  • Vedrørende trekk i april ( som er betaling for april/mai); dette trekket er stoppet for alle medlemmmer av Kraftverket.
  • Ved eventuell åpning i april, vil ikke medlemsavgift for april/mai bli trukket.
  • Hvis vi ikke kan åpne før i mai vil heller ikke mai bli trukket.
  • Ditt medlemskap settes automatisk på pause i denne perioden.
  • Det betyr at du som medlem ikke skal gjøre noe aktivt i form av å stoppe/slette krav som er sendt til forfall.
  • Har du kontant medlemsskap blir det forlenget tilsvarende. Ønsker du kompensasjon istedenfor, send epost til post@kraftverket-as.no
Hva kan du gjøre for å støtte Kraftverket?
Det aller beste du kan gjøre for Kraftverket er å ikke si opp ditt medlemskap. Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta deg og dine interesser.

Her er gode forslag til hva du kan trene imens vi venter på å treffes igjen:
  • Last ned appen Trimpoeng og gå gode turer sammen med familien
  • Tren et av Les Mills programmene som du som medlem på Kraftverket har fått tilgang til.

Med vennlig hilsen
Laila & Kjersti
Bli medlem »